shop@m-k.cz

+420 602 824 133

+420 602 824 133

8 138 druhů zboží skladem
8 138 druhů
zboží skladem
Kamenná prodejna
Kamenná
prodejna
31 let na trhu
31 let
na trhu
Hodnocení zákazníků
97%
Hodnocení zákazníků
100%
 M-K.cz na FAVI.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je společnost M & K, stavební servis, spol. s r. o. (IČO: 16577990, DIČ: CZ16577990).  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující-spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující–podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Za dodatek nebo odchylku se však nepovažují doplňující údaje údaje k objednávkám, např. upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku (pokud to není dostatečně dáno přímo položkou katalogu).

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami kupující souhlasí s případným zasíláním  obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných produktů, zboží nebo služeb prodávajícího, a to za předpokladu, že bude mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma kdykoli odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy. Tyto informace budou zasílány výhradně na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou při uzavírání kupní smlouvy.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy splnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu : Informace o zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Dodání zboží

Způsob dopravy a místo dodání

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy  vlastním rozvozem nebo smluvní přepravní službou, případně má kupující možnost, zvolit si způsob dopravy při procesu tvorby objednávky. Zároveň je možný i osobní odběr zboží na adrese sídla společnosti.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Expediční lhůty

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o bezprostřední zaslání té části zboží, která je skladem a následně zbylé části objednávky, jakmile tato bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za všechny takto odeslané částečné zásilky. V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po vzájemném odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.

Přepravné (platí jen pro zboží objednané přes E-shop)

Přepravné pro Českou republiku je stanoveno jednotně dle celkové ceny objednávaného zboží takto:

 • Při hodnotě objednávky do 1 000 Kč (vč. DPH) — přepravné přepravní službou 150 Kč (s DPH)

 • Při hodnotě objednávky nad 1 000 Kč (vč. DPH) — přepravné zdarma s vyjímkou nadměrného zboží např. ohřívač vody, vana, sprchový kout apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání (např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se zákazníkem předem dohodnuto a zákazníkem odsouhlaseno.

U zásilek do Slovenské republiky je účtováno přepravné dle tarifu použité přepravní společnosti.

Balné

K zásilkám není účtováno balné ani jakýkoliv další manipulační poplatek.

Nedoručené zakázky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, aj.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky — v závislosti na dostupnosti jeho kontaktních údajů) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není–li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktních údajů, bude objednávka stornována. Bude–li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je–li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

Platební podmínky

Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na internetových stránkách e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb

 • platba v hotovosti nebo kartou MasterCard/VISA - pouze při převzetí zboží v provozovně prodávajícího v Městci Králové

 • platba na dobírku - při zaslání zboží prostřednictvím vlastním rozvozem prodávajícího nebo smluvní přepravní službou (TopTrans, DPD) - poplatek 30 Kč (vč. DPH)

 • okamžitá platba platba platební kartou (3D- Secure) - pro maximální komfort zákazníkům umožňujeme i okamžitou platbu platební kartou při provádění procesu objednávky. Využíváme bezpečnostní standard 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi. Prostřednictvím protokolu SSL je možno platit kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a VPay.

 • platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u RaiffeisenBank a.s. Po dokončení objednávky Vám zašleme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, pokud toto sdělí prodávajícímu telefonicky, případně e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na stránkách internetového obchodu.

Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení na jakékoli prodejně prodávajícího.
Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení či elektroodpad  na sběrných místech společnosti ELEKTROWIN a.s. uvedených na jejich internetových stránkách http://www.elektrowin.cz  v sekci seznam míst zpětného odběru. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny informace o způsobu provádění odděleného sběru a o jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Tato zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a vyúčtovaná cena za dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Tuto informaci doporučujeme zaslat prodávajícímu e-mailem: shop@m-k.cz nebo na tel.: 602 824 133.
 • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad M & K, stavební servis spol.s r.o., Palackého 128, 289 03 Městec Králové s označením ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi -  při nedodržení těchto podmínek, bude zboží zasláno zpět kupujícímu.
 • ​​Kupující si sám zodpovídá za přepravu zboží na sklad M & K, stavební servis spol.s r.o., Palackého 128, 289 03 Městec Králové. V případě poškození zpětné dodávky zboží k nám, si musí sám řešit reklamaci dodávky s přepravní službou. Prodávající řeší pouze dodávku zboží k zákazníkovi.
 • Neposílejte zboží na dobírku, zboží zaslané na dobírku nemůžeme přijmout! Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Peníze za zboží a vyúčtovaná cena za dodání zboží od prodejce ke kupujícímu z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, bylo-li zboží v této lhůtě vráceno, nebo pokud prokážete, že jste zboží odeslali; jinak do 14ti dnů od obdržení zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích a to minimálně do výše 20 % z prodejní ceny.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není oprávněn odstoupit ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku od uzavřené smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo vyráběno nebo jinak upraveno podle přání spotřebitele nebo bylo zboží při objednání označeno dodavatelem jako nestandartní zboží (např.poznámkou v popisu zboží).

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.  Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kontrola zboží při jeho převzetí

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel a je-li zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Při obdržení zásilky je třeba ihned zkontrolovat úplnost dodávky, její soulad s připojenými doklady a především neporušenost obalu zboží. Zboží expedujeme v originálních obalech výrobce, popř. je námi dodatečně opatřeno obalem, který při standardním zacházení se zásilkou zaručuje jeho dostatečnou ochranu po celou dobu přepravy. Proto jakéhokoli porušení obalu řešte ihned s pracovníkem dodávkové služby sepsáním protokolu či odmítnutím dodávky jako celku. O této skutečnosti je třeba též informovat pracovníka prodávajícího (uveden v kontaktech). Toto oznámení je nutno učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou a má se za to, že zboží bylo dodáno řádně.

Upozornění: Jestliže odběratel zboží neprohlédne při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží

 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

 • Právo na odstoupení od smlouvy  - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Reklamace (Práva z vadného plnění)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající  vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. 

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na naše reklamační oddělení: M & K, stavební servis spol.s r.o., Palackého 128, 289 03 Městec Králové, reklamační oddělení. Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naše kontaktní osoby uvedené na úvodní stránce internetového obchodu. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů, nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že pokud mezi ním a spotřebitelem dojde z kupní smlouvy ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.  Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.  Poslední aktualizace k 2.1.2023.    

Vaničky z litého mramoru

nejlevnější sprchové vaničky z litého mramoru
od  3 600 Kč
DOPRAVA ZDARMA !

Instalační sety

instalační sety
AKČNÍ CENY !
DOPRAVA ZDARMA !

Koupelnové radiátory NERIET

koupelnové radiátory od českého výrobce NERIET
DOPRAVA ZDARMA !

SANELA - dávkovač dezinfekce

dávkovač dezinfekce se slevou
- 40 % za 550 Kč

HAKL baterie

vodovodní baterie
a ohřívač vody
v jednom

DOPRAVA ZDARMA !

RIDDER - sprchové sety s baterií

kompletní sprchový set včetně baterie
za 2 831 Kč
DOPRAVA ZDARMA !

JB Sanitary - vodovodní baterie se zárukou 5 let a servisem do bytu

nejlevnější vodovodní baterie
od 589 Kč
záruka 5 let

SERVIS DO BYTU !

Kompletní sprchové boxy

kompletní sprchové boxy za nízké ceny
DOPRAVA ZDARMA !

AKCE - sprchový kout s vaničkou

kompletní sprchový kout s vaničkou
od  6 700 Kč
DOPRAVA ZDARMA !

RIDDER - koupelnové doplňky bez vrtání - VACUUM SYSTEM

koupelnové doplňky bez vrtání
revoluční technologie VACUUM SYSTEM
testováno v Německu

RIDDER - předložky

kvalitní koupelnové předložky a rohože

ALCAdrain plastové žlaby

nejlevnější sprchové žlaby
DOPRAVA ZDARMA !

SELLA - kvalitní koupelnový nábytek za nízké ceny

koupelnový nábytek
 od 2 890 Kč
DOPRAVA ZDARMA !

RIDDER - program pro seniory

program pro seniory

JOKEY - velký výběr zrcadlových skříněk - kvalita z Německa

koupelnové skříňky (galerky)
od 549 Kč

Akrylátové vany od českého výrobce VAGNERPLAST včetně luxusního sifonu s ovládáním výpusti

kvalitní akrylátové vany od českého výrobce VAGNERPLAST
ZDARMA sifon s ovládáním
DOPRAVA ZDARMA !

Akční nabídka sanitární keramiky za zvýhodněné ceny

akční nabídka sanitární keramiky

bene plus